YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. Aydınlatma Metni

Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında aydınlatılmış olduğunuzu ve kişisel verilerinizin burada belirtilen şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi kabul etmektesiniz.

İşbu Gizlilik Politikası’nda YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. tarafından işletilmekte olan https://www.yeo.com.tr/ internet sitesi (“Site”) / mobil uygulama işletilmesi sırasında Site/Mobil uygulama kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. ile paylaşılan veya YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. Veri

Sahibi’nin Site’nin kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartlara yer verilmiştir.

Hangi Verilerinizi İşliyoruz?

YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. işlediği kişisel verileriniz aşağıda belirtilen şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (Kanun) uygun olarak kategorize edilmiştir. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

  • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

  • Veri Sahibi ile YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

  • YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

  • Veri Sahibi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

  • Veri Sahibi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yukarıda da belirtildiği üzere YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş., çerez (Cookie) kullanabilecek ve bu kapsamda veri işleyerek üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması amacıyla üçüncü kişilere iletebilecektir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere Site’nin Veri Sahibi tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak Site’nin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, internet sitelerini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin herhangi bir internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup, bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler.

Verilerinize Kimler Erişebilmektedir?

YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. kişisel verilerinizi ve bu kişisel verileriniz kullanılarak elde edilen yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası altında belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için restoranlara, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. İş ortaklarımıza ve hizmetlerinden faydalandığı tedarikçiler ile üçüncü kişilere anonim veya sınırlı veri aktarımı yapılabilmekle bu durumlarda ayrıca onay alınabilmektedir.

YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. kullanıcı deneyiminizin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), güvenliğinizin temin edilmesi, hileli ya da izinsiz kullanımların tespit edilmesi, operasyonel değerlendirme araştırılması, Site hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için e-mail ve SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Veri Sahibi olarak, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğinizi kabul edersiniz.

Veri Sahibi olarak, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinizin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğinizi taahhüt edersiniz. Güncel bilgileri sağlamamış olmanız halinde YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Veri Sahibi olarak, herhangi bir kişisel verinizin YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunmanız halinde Site’nin veya Mobil uygulamanın işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul eder ve bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun size ait olacağını beyan edersiniz.

Verilerinizi Ne Kadar Süreyle Saklıyoruz?

YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz işbu Gizlilik Politikası kapsamında belirtilen amaçların gerektirdiği süre boyunca ve YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. ilgili mevzuatta belirtilen zamanaşımı süreleri boyunca saklanmaktadır. Ayrıca, söz konusu kişisel verileriniz YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. ile aranızda doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere saklanabilecektir.

Verilerinizin Güvenliğini Nasıl Sağlıyoruz?

YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda,

  • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,

  • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve

  • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun şartlar maliyetler gözetilerek/ asgari güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmaktadır.

YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. ayrıca, sizden elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamamakta ve işleme amacı dışında kullanılmamaktadır. Site üzerinden başka uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır ve bu metinleri incelemenizi önermektedir.

Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

İşbu Gizlilik Politikası değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla zaman zaman Nesil Bilişim Teknoloji Tic. A.Ş. www.nesilteknoloji.com tarafından güncellenecektir.