YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. Sorumluluk Reddi

YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.

SATIN ALMA ŞARTLARI VE SÖZLEŞMESİ

 

 1. Genel Hükümler

İşbu YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. Satınalma Şartları ve Sözleşmesi (Bundan böyle kısaca SŞS olarak anılacaktır.),  satınalma siparişimizin ve tedarik sistemimizin bütün ve ayrılmaz bir parçasıdır. Sadece, yazılı bir şekilde kabul ettiğimiz özel koşullara bağlı olarak değiştirilebilirler. Tedarikçimizle aramızda, ayrı bir satınalma sözleşmesi mevcut olmadıkça iş bu SŞS, sipariş, tedarik alımlarıyla ilgili olarak bizim Tedarikçiye olan yegane taahhüdümüz anlamına gelir; siparişte belirtilmeyen ve amacı tedarik alımları olan diğer bütün teklifleri, yazıları veya daha önceden verilmiş taahhütleri iptal eder. Sipariş hükümleri detaylı ve kapsamlı olmayabilir, Tedarikçi Türkiye’de ve Uluslararası standartlarda ve kanunlarda yürürlükte olan tüm yasal mevzuatlara, geçerli olan iyi ticaret uygulamalarına, meslek uygulamalarına ve iç güvenlik mevzuatına uymak mecburiyetindedir. “Tedarik”, siparişin konusu (ürünler, materyaller, donanım, hizmet hükümleri, fikri hizmetler, vb.) ve diğer bütün ilgili belgeler ve tedarik işlemi anlamına gelir.

 1. Alındı bildirisi – Sipariş kabulü

Sipariş, SŞS’nin Tedarikçi tarafından tarihli, kaşeli ve imzalı olarak doldurulup tarafımıza geri gönderilmesi (teyit) sonrasında kesinleşir. Bununla birlikte bu tip bir durumda, herhangi bir telafiye gidilmeden siparişin YEO tarafından iptal edilme hakkı saklıdır. Taraflar arasında aksi yazılı olarak belirtilmedikçe, SŞS’de belirtilen teslim tarihi, malların YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. (Bundan böyle kısaca “YEO” olarak anılacaktır) Deposuna (yukarıda belirtilen adrese) varış tarihidir.

 1. Kalite, Sağlık, Güvenlik ve Çevre

Tedarikçi SŞS’yi imzalayıp siparişi kabul etmekle birlikte, temin edilen malın ve/veya hizmetin bütün gerekli ya da standart güvenlik mekanizmaları ile donanımlı, Kalite, Sağlık ve Güvenlikle ilgili olan yasal ve düzenleyici hükümlere uygun olduğunun garantisini verir. Tedarikçi, Kalite, Sağlık ve Güvenlikle ilgili olan yasal ve düzenleyici hükümlere uygun olarak gerekli olan tüm ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara uymak ve gerekli tedbirleri almak zorundadır. Özelliklede Tedarikçi, tedarik edilen malların kullanımına yönelik olan önlemleri belirtecektir. Eğer bu tip tedarik edilen mallar herhangi bir uygunsuzluk veya kirlilik yaratıyorsa veya spesifik mevzuatlara tabi olan parçalar içeriyorsa, Tedarikçi teslim tarihinde kullanım sonrasında oluşabilecek muhtemel tahribata (veya ilgili atık maddeye) yönelik olarak ve geçerli yönetmeliğe uygun olarak yerine getirmemiz gereken tedbirlere istinaden YEO’yu bilgilendirecektir. Bu hükme riayet etmek, siparişimizin en temel ve belirleyici şartını oluşturmaktadır.

 1. Planlar – Çizimler – Takımlar

YEO adına oluşturulmuş veya Tedarikçiye YEO tarafından iletilmiş her türlü planlar, çizimler, belgeler, modeller vb., önceden YEO yazılı onayını almadan Tedarikçi tarafından farklı hiçbir amaç için kullanılamaz. İlk talep anında YEO’ya iadesi zorunludur. Aksi belirtilmediği sürece, Tedarikçiye tevdi edilmiş dokümantasyon ve her türlü bilgi üzerinde YEO’nun fikri mülkiyet hakkı olduğu ve YEO tarafından ilk talep anında Tedarikçi’nin bunları iade ile yükümlü olduğu taraflarca peşinen kabul edilir. Ayrıca Tedarikçi, YEO’dan almış olduğu her türlü şey için doğru bakım ve korumayı sağlayacağını da taahhüt eder.

 1. Tedarikçinin kurumsal sosyal ve çevresel sorumluluğu – Genel ilkeler

Tedarikçi, YEO’nun her türlü yükümlülüklerinin (ISO belgeleri, kanunlar, mevzuatlar, yönetmelikler, taahhütler, mesleki zorunluluklar vs.) bilincinde olduğunu ve bunlara bağlı kalacağını kabul eder. Tedarikçi, özellikle çevre koruması, geçerli sosyal mevzuata uygunluk, işçi sağlığı ve güvenliği, her türlü uygunsuzlukla mücadele ve rekabet kurallarına uygunluk gibi hususlara riayet edeceğini kabul eder. Buna bağlı olarak Tedarikçi, ulusal ve uluslararası yasal ve düzenleyici metinlere, mevzuatlara ve anlaşmalara uygun davranacağını kabul eder. YEO Tedarikçinin burada sözü geçen tüm konulara uygun hareket ettiğinden emin olmak için herhangi bir zamanda denetim/teftiş yapma veya yaptırma hakkını saklı tutar.

 1. Alt yükleniciye (taşerona) devir

Tedarikçi, ancak YEO’dan alacağı yazılı izin ile kendine ait yükümlülükleri alt yükleniciye devir edebilir; bu durumda dahi YEO’nun siparişi herhangi bir gerekçeye ihtiyaç duymaksızın iptal etmek hakkı saklıdır. YEO’nun  alt yüklenici ile tedariki kabul etmesi durumunda ise bu durum Tedarikçi’nin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz; Tedarikçi müteselsilen alt yüklenicinin her türlü eylemlerinden ve eylemsizliklerinden YEO’ya karşı sorumludur.

 1. Sevkiyat

Tedarik edilen mallar, sevkiyat ve depolama sırasında herhangi bir bozulmaya/uygunsuzluğa maruz kalmayacak şekilde sevk edilecektir. Tedarikçi, tüm gerekli olan belgeleri düzenleyecek ve talep edilmiş olan tüm izinleri alacaktır. Sevkiyat, tedariki yapılan malların sevkiyat tarihinde geçerli olan Uluslararası Ticaret Kuralları – INCOTERMS’ e uygun olarak yapılır. Tedarikçi, sipariş detaylarını belirten ve tedarik mallarıyla birlikte gönderilmesi zorunlu olan sevk irsaliyesini ve ilgili tüm evrakları gönderir. Bu evrakların gönderilmesindeki bir gecikmeden, sevkiyat belgelerinde yer alan yetersiz bilgilerden veya Tedarikçinin sevkiyatçısı tarafından kaynaklanan sebeplerden dolayı depolama ile yükleme boşaltma harcamaları ve diğer harcamalar, cezalar vs. son bilgilendirilen aracı tarafından karşılanacaktır.

 1. Teslim tarihleri

Siparişte belirtilmiş olan tüm teslim tarihleri mecburidir. Eğer sözleşmeden doğan teslim tarihine riayet edilmezse, YEO tedarik mallarını kabul etmeme, siparişi azaltma veya iptal etme ve maliyeti ve riski Tedarikçiye ait olmak üzere malları başka bir yerden temin etme hakkına sahiptir. Teslim tarihlerine riayet etmemek, YEO tarafından ödeme vadesinin uzatılması veya gecikilen her gün için fatura bedeli üzerinden günlük %0,1 cezai müeyyide uygulanması ile sonuçlanabilir. Eğer tedarik edilen mallar sipariş ile uygunluk göstermezse, teslim süresi içerisinde teslimatı yapılmış olarak düşünülmeyecek ve faturası ödenmeyecektir.  Tedarikçi, muhtemel bir gecikme olabileceğinin farkına varır varmaz, vaki zararları azaltmak amacıyla YEO’yu yazılı şekilde bilgilendirecektir. Bu bildirim Tedarikçi’yi geç teslimin veya hiç teslim etmemenin sonuçlarından kurtarmaz.

 1. Araçların teslimat, dolaşım ve sirkülasyonu

Tedarikçi, YEO’nun ilgili uygulama alanında (şantiye vs.) belirleyeceği mal kabul bölgesine dair güvenlik ve dolaşım/sirkülasyon talimatlarına harfiyen riayet eder ve kendi sevkiyatçısının da bu zorunluluklara riayet edeceğini taahhüt eder. Aksi durumda oluşabilecek direkt/dolaylı her türlü ziyan/zarardan Tedarikçi sorumludur.

 1. Kabul – Garanti

Siparişin miktar ve kalite kontrolü, teslimatı takiben siparişte belirtilmiş olan ve kabulün gerçekleşeceği teslimat bölgesinde veya ilgili uygulama alanında (şantiye vs.) yerine getirilir. Tedarikçi ürünleri hasarsız bir şekilde teslim etmekle yükümlüdür, teslimatla ilgili hasar tespit edilirse hasarlı ürünlerin iadesini koşulsuz kabul edecektir, gerekirse yenisini karşılıklı anlaşılan tarihte temin edecektir. Söz konusu kabul, ister bir rapor hazırlanmış veya hazırlanmamış olsun, Tedarikçiyi yükümlülüklerinden kurtarmaz. Yasal garantilere bağlı olmaksızın ve Taraflar arasında aksi bir mutabakata varılmadığı sürece, Tedarikçi, siparişe, tasarıma, imalata karşı herhangi bir uyumsuzluğa veya malzeme kusuru, kullanıma yönelik uygunsuzluk, ve/veya iyi ticaret uygulamaları ile mevcut kanun ve yönetmeliklerin ihlaline herhangi bir şekilde uygun olmamaya karşı, kabulden veya devreye sokma tarihinden itibaren yirmi dört ay süresince tedarik malzemesine ait garanti yükümlülüğü bulunduğunu peşinen kabul eder. Tedarikçi her zaman, tedarik edilen ayıplı malın bedelinin geri ödenmesi ve maruz kalınan direkt veya dolaylı zararın karşılanmasından sorumlu olacaktır. İade edilmiş bir malzeme, bu tip bir iade ihbarından itibaren maksimum bir aylık bir süre içerisinde Tedarikçi tarafından  geri alınmalıdır, aksi halde YEO bedelin iadesi ve zararlarını talep hakkı saklı kalmak kaydıyla malı imha yetkisine sahiptir. Şayet kusurlar garanti süresi içinde oluşmuşsa garanti süresi, tedarik malzemesinin kullanım için uygun olmadığı süreye eşit miktarda bir süre kadar uzatılacaktır; eğer kısmen veya tamamen değiştirilmesi gerekiyorsa garanti süresi bu tip bir değişimden itibaren geçerli olacaktır. Ayrıca ve hükümlere herhangi bir kısıtlama getirmeksizin, Tedarikçi satıma konu mallarındaki gizli ayıplardan kaynaklanan her çeşit zararlar ve kayıplardan sorumlu olacaktır.

 1. Fiyat – Ödeme koşulları

Tedarikçi ile gerçekleşecek herhangi bir tedarik sürecinde YEO tarafından tedarikçiye gönderilen SŞS’deki fiyatlar ve vade geçerlidir. Her bir fatura, tamamen ilgili SŞS’ye göre düzenlenir ve burada belirtilmiş olan adrese gönderilir. Uygun olmayan tüm faturalar geri çevrilip Tedarikçiye iade edilecektir. Sipariş iptali halinde Tedarikçi o ana kadar ödenen bedeli YEO’ya derhal aynen iade etmeyi kabul ve taahhüt eder. SŞS gereği yapılması gereken ödemenin gecikmesi halinde uygulanacak toplam faiz siparişin toplam değerinin %10 unu aşamaz.  

 1. Mülkiyetin ve risklerin nakli

Mülkiyetin ve vaki risklerin nakli, malların gideceği yere geçerli şekilde gerçekleştirilecek teslimattan itibaren geçerlidir.

 

 1. Gizlilik

Tedarikçi önceden yazılı onay almadan, danışma ve / veya sipariş süreci sırasında YEO (ve bağlı kuruluşları) tarafından iletilen bilgilerin, “ticari sır” ve “gizli bilgi” niteliğinde olduğunu, herhangi bir şekilde üçüncü tarafa kesinlikle ifşa edilemeyeceğini peşinen kabul eder. Ayrıca Tedarikçi yukarıda tanımlanan tüm bu gizli bilgileri sadece ilgili görevini icra etmesi için ihtiyaç duyan personeli işin ifası için gerekecek kadar verebilir. İşbu Gizlilik hükmü işbu SŞS’nin herhangi bir nedenle sona ermesi veya yeni bir sözleşme imzalanması halinde de 5 yıl süreyle geçerlidir.

 1. Gizlilik, sınai ve fikri mülkiyet hakları

Tedarikçi, YEO’nun açık bir şekilde önceden yazılı onayını almaksızın fiyat teklifi ve/veya sipariş gerçekleştirme esnasında kendisi ile paylaşılan bilgileri hiçbir surette herhangi bir üçüncü şahsa ifşa etmeyeceğini ve bu tip bilgilerin kesinlikle gizli bilgi olduğunu kabul eder. Tedarikçi aynı zamanda sözü geçen bilgiyi ancak fiyat teklifi verme ve/veya sipariş gerçekleştirme gereksinimlerine istinaden kullanacağını ve sadece kendi görevlerini yerine getirmek için bu tip bir bilgiye ihtiyacı olan çalışanları ile paylaşacağını taahhüt eder. Bilgi, bilginin ait olduğu Tarafın mülkü olmaya devam eder. Tedarikçi hiçbir surette açık bir şekilde önceden yazılı onay almadan, direkt veya dolaylı olarak kendisine sağlanan hiçbir bilgiyi değiştirmemeyi, işin ifası dışında kullanmamayı taahhüt eder. Her ne tipte olursa olsun bütün bilgiler, siparişe yönelik olarak üretilmiş proses, data, know-how, ar-ge ürünü, yazılım, ekipman veya fikri mülkiyet kapsamına giren diğer başka herhangi bir bilgi ve bütün belgeler, raporlar, planlar, çizimler, modeller ile sipariş gerçekleştirmeden kaynaklanan yazılımda dâhil olmak üzere YEO’nun mülküdür. Özellikle telif hakkı ile korunabilen bilgilere yönelik olarak bu sebeple nakledilmiş mülki haklar; tanıtım, kopyalama, tercüme, uyarlama, değiştirme, pazarlama, kullanım, zilyetlik, çoğaltma ve daha genel olarak tüm amaçlara yönelik olan istifade haklarını kapsar. Bu kural, bu tip hakların yasal olarak dünyadaki tüm ülkeler ve her bir ülkede ayrı ayrı korunabilmesi için geçerlidir. Bu maddenin herhangi bir şekilde ihlali vaki SŞS ve işbirliğinin derhal YEO tarafından haklı nedenle sona erdirilmesine ve her türlü zararın talep edilmesine neden olur.

 1. İptal etme

Tedarikçi, siparişten/sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmekte başarısız olursa, YEO her türlü hakkı saklı kalmak kaydıyla ilgili siparişi kısmen veya tümüyle iptal etme hakkını saklı tutarız.

 1. Zarar ve Sigorta

Tedarikçi, sipariş gerçekleştirirken, ister Tedarikçinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerine uymamasından ister Tedarikçinin, onun temsilcilerinin, acentelerinin veya alt yüklenicilerinin sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklı, YEO’ya ya da üçüncü şahıslara, onların temsilcilerine ya da acentelerine yönelik meydana gelmiş maddi veya maddi olmayan her türlü zarar ile fiziksel yaralanmalara karşı tamamen sorumlu olduğunu taahhüt eder. SŞS’ye konu ürünlerin YEO’ya teslimi anına kadar Tedarikçi, yukarıda sözü geçen yükümlülüklerden doğan sonuçları ve malların maruz kalacağı bütün zararları sigorta altına almak için sigorta sözleşmesi yapacaktır.

 1. İhtilaflar

İşbu şartlar ve koşullar T.C. yasalarına tabi olup işbu SŞS’den kaynaklanan her türlü  anlaşmazlıkların hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. İşbu şartlar ve koşullar YEO ile ticaret için şart olup, siparişle ilgili herhangi işlem (kabulü/sevki/tedariki vs.) tüm bu şartların kabul edildiğini açıkça ortaya koyar.

İş bu YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. SATINALMA ŞARTLARI VE SÖZLEŞMESİ 4(dört) sayfa ve 17(on yedi) maddeden oluşmaktadır. İmza altına alınıp sözleşmeye çevrilmesi durumunda, imza tarihinden itibaren geçerli olup, fesih edilene kadar devam edecektir.

 

YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.

Marmara Kule Sitesi B-Blok No:2/1

34870 Kartal / İstanbul – Türkiye

+90 216 494 26 76

info@yeo.com.tr